Telefon  0902 163 140

Mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkový poriadok pestovateľskej pálenice

Na základe Zákona NR SR č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh a § 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, vydáva prevádzkovateľ Pestovateľskej pálenice Solčany nasledovný prevádzkový poriadok:

1. Preberanie ovocného kvasu

 • V liehovare možno vyrábať ovocný destilát len z kvasov ovocia mierneho podnebného pásma a z plodov odstrapeného viniča hroznorodého bez cudzích cukornatých alebo iných prímesí.
 • Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.
 • Začiatok prevádzkovania liehovaru v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ.
 • Pracovník liehovaru môže prijať kvas na spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa na výrobu ovocného destilátu.

V žiadosti pestovateľ uvedie :

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska

b/ druh a množstvo odovzdaného kvasu

c/ dátum podania žiadosti

Predpísané tlačivá žiadosti si pestovateľ vyžiada vopred od pracovníka liehovaru pri prihlasovaní termínu na pálenie, alebo si žiadosť vypíše pri príchode na samotné pálenie, k čomu je povinný si priniesť občiansky preukaz.

 • Pracovník liehovaru má v právomoci neprijať kvas v plechových alebo poškodených nádobách a v iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu pestovateľa, prípadne i kvalitu ovocného destilátu nasledujúceho pestovateľa. Podobne pracovník liehovaru postupuje i pri zistení cudzích predmetov kamene, tehla, kov) v kvase, ktoré môžu poškodiť technologické zariadenie.
 • V prípade, že je kvas hustý (hlavne jablká a hroznové výlisky), pestovateľ je povinný ho zriediť potrebným množstvom vody, aby nedošlo k prihoreniu kvasu v kotly a tým k znehodnoteniu destilátu a k znečisteniu kotla. Ak tak neurobí, zriediť kvas potrebným množstvom vody je oprávnený prevádzkovateľ.
 • Pestovateľ je povinný priviezť na pálenie také množstvo kvasu, na akom bol vopred dohodnutý s prevádzkovateľom pálenice pri objednávaní termínu pálenia. Ak privezie menej kvasu (menej ako 200 l), prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas na pálenie. Ak bude kvasu viac, prevádzkovateľ je povinný spracovať iba vopred dohodnuté množstvo kvasu, pretože by došlo k časovému predĺženiu pálenia, a tým k posunu pálenia ďalšieho pestovateľa. Zvyšný kvas nebude spracovaný a pestovateľ si ho vezme domov. Pokiaľ tak neučiní, prevádzkovateľ pálenice je oprávnený po odchode pestovateľa z pálenice zlikvidovať ho vypustením do výpalkovej jamy.
 • Pre zabezpečenie plynulosti výrobného procesu a možnosti pre pestovateľa vybrať si deň pálenia, budú pracovníci liehovaru evidovať prihlásenia pestovateľov od 15. 8. do 30. 9. príslušného roka. Po tomto termíne pracovník liehovaru určí termín pre pestovateľa taký, aký mu zostal voľný.
 • Pestovateľ je povinný dostaviť sa na pálenie v dohodnutom termíne tak, aby v stanovený čas bol jeho kvas pripravený na pálenie v zásobníku (prípravná kaďa). Ak pestovateľ nedodrží stanovený čas, pracovník liehovaru je oprávnený neprijať kvas k páleniu, pretože by tým došlo k časovému posunu pri nasledujúcich pestovateľoch.
 • Pracovník pálenice je taktiež oprávnený neprijať kvas, ktorý je zamrznutý.
 • Pestovateľ 3 – 4 dni pred stanoveným termínom pálenia telefonicky alebo osobne potvrdí platnosť termínu.

2. Výrobný proces

 • Prevádzkovateľ liehovaru je povinný zabezpečiť výrobu tak, aby prebiehala na zariadení, ktoré zaručuje kvalitnú výrobu a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva destilátu.
 • Pestovateľ na pokyn pracovníka liehovaru pripraví kvas zo svojich nádob do zásobníka.
 • Pestovateľ je povinný pripraviť na určené miesto potrebné množstvo dreva, nakoľko pracovníci liehovaru nie sú schopní z časového a fyzického dôvodu túto prácu pre pestovateľov vykonávať.
 • Počas výrobného procesu sa pestovateľ zdržuje na vyhradenom mieste pre zákazníkov. Nesmie sa pohybovať v priestoroch kotlov a meracieho zariadenia, a to z dôvodu ublíženia na zdraví a z dôvodu prípadného poškodenia zariadenia.
 • Pestovateľovi sa zakazuje manipulovať s akýmkoľvek zariadením liehovaru bez povolenia pracovníka liehovaru.
 • Pracovníci liehovaru informujú pestovateľa na jeho požiadanie o priebehu výrobného procesu. Po ukončení výroby destilátu umožnia pestovateľovi kontrolu kvality ovocného destilátu, obsahu etanolu, odpis stavu kontrolného meradla a odmeranie množstva destilátu do nádob privezených pestovateľom.
 • Počas výrobného procesu je zakázané zdržiavať sa v priestoroch liehovaru nepovolaným osobám. Taktiež je zakázané vodiť do liehovaru deti mladšie ako 15 rokov z dôvodu ublíženia na zdraví, prípadne poškodenia zariadenia.

3. Odovzdávanie vyrobených ovocných destilátov

 • Po ukončení výroby ovocného destilátu a overení kvality, množstva a obsahu etanolu pestovateľom, vyberie pracovník liehovaru od pestovateľa spotrebnú daň z liehu a poplatok za pálenie, o čom mu vydá potvrdenie (vyskladňovací list).
 • Podľa § 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu môže pestovateľ a jeho domácnosť vypáliť za jedno výrobné obdobie 43 litrov 100%-ného alkoholu, na ktoré má polovičnú zľavu zo spotrebnej dane z liehu. Na množstvo nad 43 litrov sa uplatňuje plná výška spotrebnej dane z liehu.

4. Reklamačný poriadok

 • Pestovateľ má právo a pracovníci liehovaru povinnosť mu na jeho požiadanie umožniť:

a/ kontrolu kvality ovocného destilátu - degustáciou - vizuálne (čírosť)

b/ obsah etanolu – pri meraní liehomerom a prepočet podľa tabuliek

c/ odmeranie množstva podľa meradla a overených mierok pri stáčaní do vlastných nádob

 • Pestovateľ musí zistené nedostatky reklamovať ihneď na mieste v pálenici. Po prevzatí destilátu, podpísaní vyskladňovacieho listu a zaplatení, sa reklamácie neprijímajú.
 • V prípade oprávnenej reklamácie je prevádzkovateľ pálenice povinný uhradiť pestovateľovi odškodné za znehodnotenie destilátu nasledovne:

a) vrátiť pestovateľovi celú sumu zaplatenú za vypálenie

b) uhradiť znehodnotený kvas:

 • slivky: 0,20 € za 1 liter kvasu
 • marhule: 0,17 € za 1 liter kvasu
 • hrozno: 0,17 € za 1 liter kvasu
 • ostatné ovocie: 0,14 € za 1 liter kvasu

Znehodnotený destilát musí byť zlikvidovaný vyliatím do výpalkovej jamy za prítomnosti prevádzkovateľa i pestovateľa a musí byť o tom vypracovaný “Záznam o reklamácii” s popisom dôvodu reklamácie, so stanoviskom a podpisom oboch strán.

5. Likvidácia výpalkov

 • Výpalky sa likvidujú zmluvnou formou medzi liehovarom a Čističkou odpadových vôd Bošany, ktorá likvidáciu zabezpečuje.

Liehovar nezodpovedá za prípadné škody a úrazy v prípade nedodržania uvedeného prevádzkového poriadku zo strany pestovateľa!

 

Ing. Peter Klačanský

Prevádzkovateľ

 

Objednávky prijímame osobne alebo telefonicky